Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe Chiong-thêng 社團法人台灣羅馬字協會章程

Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe Chhut-pán Pó͘-chō͘ Pān-hoat 台羅會出版補助辦法 Sin-chhéng Pió-keh申請表格 Word PDF

☆TLH tī 2008 nî tit tio̍k Kàu-io̍k-pō͘ chhui-sak bó-gí kòng-hiàn thoân-thé-chióng =>

☆台羅會2008年獲得教育部推展母語傑出貢獻獎 =>

台灣羅馬字協會e時代意義kap任務/蔣為文 (PDF)

台灣翠青歌詞 1.TOJ版本 2.頭家語版 3. 四語版

音樂MP3 1. Ahim版 2.交響+合唱版 3.鋼琴+合唱版 4.鋼琴版

台語正名ê相關論述

客家正名ê相關論述