��說�(2015.3.12)
社�蓥���堒����� | (�����_�衤(PDF) || �錇��𤨎�� )

��TLH tī 2008 nî tit tio�k K�u-io�k-p�� chhui-sak bó-gí kòng-hi�n thoân-thé-chióng =>

��蝱��2008年㬢埈�����滩��穃枂貢㭱�� =>

�����堒���e���讐kap任�/����� (PDF)

N� ū jīn-tông pún h�e chong-chí, hoan-gêng ka-ji�p Tâi-lô-h�e (�i 1 ê h�e-oân si�u-k�i)!
������峕𧋦�����歡��惩����堒���!(����齿��紹�)

������㵪�

�����$1000

學���摱$500 (���匧�蠘�𣬚��𣂼�䔶��𡒊����)

�㗛���摱$1000

��年�費�㵪�誩�1�

�����$1000

學���摱$500

�㗛���摱$2000

*誩10��1�起��
  硋�见度���

*����ê��摱買TLH����65��

*��訜羓買�  𧢲𪄳����������

  �ê���衤�閗�擧糓TLH��摱
                   �錇��𤨎��𡁜蝱𧼮���業��𣂼���
                   ��𤨎���50176135
                   �話��(07)334-8080 (㗛��絡��-��琜��靝����10:00-17:00)

買��煾����$1000���𣳇��$50諹𥅾beh���舘��款��(���𤣰)ai硋�$30���讠�費��
E-mail魩[email protected]
�� �𣂼�娍�大���𡖂�匧��𩤃�歡�洽詢��