ubuntu台語羅馬字學堂Tâi-gí-bûn Tha̍k-chheh-hōeHun-hōe Siau-sit 人分享才成做人

Oa̍h-tōng活動 Siau-sit消息
2015.3.20 台語認證加強班招生(TLH&港社大合辦。上課地點:高雄港都社大)


2015.3.22 TLH kap 高師大合辦第8期台語師資初階培訓研習班(上課地點:高雄師大)

2015.1.31 台羅會年會圓滿舉行,蔣為文當選第八屆(2015.2~2017.1)理事長,聘請陳金花做秘書長、穆伊莉做副秘書長。
新會址:台南市小東路147巷32號,Tel:06-2096384,Fax:06-2755190。仁武辦事處聯絡方式原在。
台語羅馬字相關軟體

(32位元普遍thang用) 上新版佇WindowsXP、Windows7, Mac OsX 10.7.X 攏適用的漢字、羅馬字輸入法 信望愛台語客語輸入法(☆)

(ver. 1202) Ti (Microsoft 微軟)Word 2002, 2003, 2007,2010 內底使用的羅馬字轉換巨集工具(教育部、傳統羅馬字unicode互相轉換),有試 也 ē-sái ah

會當直接佇firefox內輸入Taigi Unicode台語羅馬字的附加元件。

Topoj會當直接佇Google Chrome內輸入台語羅馬字的擴充功能。

Linux Ubuntu 台語羅馬字輸入請安裝

☆台羅會得

歡迎來kàu台灣羅馬字協會ê網站,內底有pe̍h-ōe-jī(白話字)資料,請先安裝劉杰岳先生所開發ê Taiwanese Package,chiah ē-tàng順利看lán chit ê 網站ê 內容。