ubuntu台語羅馬字學堂Tâi-gí-bûn Tha̍k-chheh-hōeHun-hōe Siau-sit 人分享才成做人

Oa̍h-tōng活動 Siau-sit消息
| | |

| | |

| |

一、學費:$4,000。
二、優惠學費:本校在學學生、教職員工、本中心舊生:$3,800。
三、限時優惠價:4/7 前報名並繳費$3,800。

台語羅馬字相關軟體

(32位元普遍thang用) 上新版佇WindowsXP、Windows7, Mac OsX 10.7.X 攏適用的漢字、羅馬字輸入法 信望愛台語客語輸入法(☆)

(ver. 1202) Ti (Microsoft 微軟)Word 2002, 2003, 2007,2010 內底使用的羅馬字轉換巨集工具(教育部、傳統羅馬字unicode互相轉換),有試 也 ē-sái ah

會當直接佇firefox內輸入Taigi Unicode台語羅馬字的附加元件。

Topoj會當直接佇Google Chrome內輸入台語羅馬字的擴充功能。

Linux Ubuntu 台語羅馬字輸入請安裝

☆台羅會得

歡迎來kàu台灣羅馬字協會ê網站,內底有pe̍h-ōe-jī(白話字)資料,請先安裝劉杰岳先生所開發ê Taiwanese Package,chiah ē-tàng順利看lán chit ê 網站ê 內容。