ubuntu

Hoan-gêng lâi Tâi-lô-hōe chhit-thô! 歡迎來kàu台灣羅馬字協會!


Iàu-kín ê siau-sit 要緊ê消息

台羅會網站tng teh修改,若有siáⁿ-mih建議請hām阮聯絡!

2015第二屆台灣羅馬字文化節系列活動:
慶祝台灣字報紙《台灣府城教會報》創刊130周年!
*台語白話字文物史蹟導覽活動 免費報名!
*查台語詞典比賽 免費報名!
2015.4.15 台語白話字文物史蹟導覽第二期培訓開始免費報名!上課地點:成大 --> download講義


2015.5.22-23 Tē 7 Kài Tâi-oân Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe 2015年第七屆台灣羅馬字國際研討會 免費報名!

2015.3.20 台語認證加強班招生(TLH&港社大合辦。上課地點:高雄港都社大)


2015.3.22 TLH kap 高師大合辦第8期台語師資初階培訓研習班(上課地點:高雄師大)

2015.1.31 台羅會年會圓滿舉行,蔣為文當選第八屆(2015.2~2017.1)理事長,聘請陳金花做秘書長、穆伊莉做副秘書長、專任秘書許珮旻。
新會址:台南市小東路147巷32號,Tel:06-2096384,Fax:06-2755190。仁武辦事處聯絡方式原在。


(社團法人)台灣羅馬字協會
內政部台內社字第 9030236 號核准成立
統編98636202
郵政劃撥42115827台灣羅馬字協會
會 址(2015.2起):台南市小東路147巷32號
TEL:0921-957-708(C) 06-2096384
Fax: 06-2755190
E-mail:tlhemail@gmail.com

台羅會得tio̍h肯定!