ubuntu台語羅馬字學堂Tâi-gí-bûn Tha̍k-chheh-hōeHun-hōe Siau-sit 人分享才成做人

Oa̍h-tōng活動 Siau-sit消息

舉辦所在:烏山頭水庫
時間: 8月9日, 8月10日
親愛ê有志逐个平安
年第18屆世界台語文化營beh tī烏山頭水庫舉辦, 請大家來參觀水庫偉大ê工程kap感受八田與一ê「沈思」。
2工阮有邀請真濟藝文專家kap醫學界ê學者,tùi無仝角度來探討 台灣人的定位。歡迎大家來參加,報名時間5/15 ~7/15 ,請大家毋通錯過這个 好機會。
beh鼓勵大家報名參加,蔣日盈常務理事beh請啉咖啡,若佇5/15 ~7/15 ê時間內完成報名手續,就送1包上有滋味ê台灣咖啡,祝福大家順利如意,請大家 「講台灣ê言語,啉台灣ê咖啡,寫台灣ê文字」。
Chhin-ài ê TLH iú-chì ta̍k-ke pêng-an
Sî-kan kòe tit chin-kín Kin-nî tē 18kài sè-kài Tâi-gí bûn-hòaiâⁿ koh kàu ah。 Lán chit-pái sóan tī O͘-soaⁿ-thâu chúi-khò͘ pān iâⁿ-tūi, Chhiáⁿ ta-ke Lâi chham-koan chúi-khò͘ úi-tāi ê kang-têng Kap kám-siū【Hatta Yoichi】ê tîm-su,
Che 2 kang ū iáu-chhiaⁿ chin-chē gē-bûn choan-ka kap i-ha̍k kài ê ha̍k-chiá, Tùi bô kâng kak-to͘ thàm-thó Tâi-ôan lâng ê tēng-ūi. Hoan-gêng tak ê lâi chham-ka pò-mia sî-kan 5/15 ~7/15
Ūi beh kó͘-lē tak-ê ióng-iok chham-ka ChiúⁿJi̍t-êng lí-sū tek-pia̍t beh chhiáⁿ lí lim ka-pi Nā tī 5/15 ~7/15 ê sî kan lāi pò-miâ Tō Sàng lí 1 pau siōng ū chu-bī ê Tâi-ôan o͘-ka-pi Chiok-hok ta̍k-ke sūn-lī jû-ì Kóng Tâi-ôan ê giân-gí, lim Tâi-ôan ê ka-pi. Siá Tâi-ôan ê bûn-jī.
第五期台語初階師培班簡章 | 報名表

一、學費:$4,000。
二、優惠學費:本校在學學生、教職員工、本中心舊生:$3,800。
三、限時優惠價:6/13 前報名並繳費$3,800。

台語羅馬字相關軟體

(32位元普遍thang用) 上新版佇WindowsXP、Windows7, Mac OsX 10.7.X 攏適用的漢字、羅馬字輸入法 信望愛台語客語輸入法(☆)

(ver. 1202) Ti (Microsoft 微軟)Word 2002, 2003, 2007,2010 內底使用的羅馬字轉換巨集工具(教育部、傳統羅馬字unicode互相轉換),有試 也 ē-sái ah

會當直接佇firefox內輸入Taigi Unicode台語羅馬字的附加元件。

Topoj會當直接佇Google Chrome內輸入台語羅馬字的擴充功能。

Linux Ubuntu 台語羅馬字輸入請安裝

☆台羅會得

歡迎來kàu台灣羅馬字協會ê網站,內底有pe̍h-ōe-jī(白話字)資料,請先安裝劉杰岳先生所開發ê Taiwanese Package,chiah ē-tàng順利看lán chit ê 網站ê 內容。